ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برگزاری اولین جلسه سیاست گزاری کنفرانس بین المللی برند

اولین جلسه شورای سیاست گزاری کنفرانس برند در محل دبیرخانه دائمی تشکیل شد و ساختار اصلی واهداف و محورهای کنفرانس برند به بحث وتبادل نظر گذاشته شدند و مورد تصویب قرار گرفتند. در این جلسه استراتژی

اعلام ریاست شورای سیاست گزاری هفتمین کنفرانس بین المللی برند

رییس شورای سیاست گزاری دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران